Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk reglement


Van Dices, Studievereniging der Logopedie, Groningen

Zoals goedgekeurd tijdens de bestuursvergadering van 08-05-2017


Artikel 1                  De leden

 

1.1  Studievereniging Dices kent (stat, art. 3) gewone leden, buitengewone leden, leden van Verdienste en Ereleden

1.2  Gewone leden zijn onderverdeeld in deeltijdleden en monoleden

a.       Deeltijdleden zijn deze leden die in deeltijd een opleiding volgen.

b.      Monoleden zijn deze leden die in voltijd een opleiding volgen.

Gewone leden hebben de volgende rechten: het recht op deelname aan activiteiten, het recht op een plaats in commissies, de mogelijkheid op een plaats in het bestuur en het stemrecht.  

1.3  Buitengewone leden zijn onderverdeeld in medewerkers van de Hanzehogeschool Groningen en alumnileden.

a.       Medewerkers van de Hanzehogeschool Groningen hebben dezelfde rechten als gewone leden, m.u.v. het recht op een plaats in commissies, het recht op een plaats in het bestuur en het stemrecht.

b.      Alumnileden hebben dezelfde rechten als gewone leden, m.u.v. het recht op een plaats in het bestuur en het stemrecht.  

c.       Indien een alumnuslid plaats heeft in een commissie, heeft dit alumnuslid stemrecht.

1.4  Leden van Verdienste hebben recht op deelname aan activiteiten tegen lidmaatschapstarief. De nadere bepalingen worden geregeld in het Reglement benoeming der leden van Verdienste en Ereleden (zie reglement benoeming der leden van Verdiensteen Ereleden).

1.5  Ereleden hebben dezelfde rechten als gewone leden (zie reglement benoeming der leden van Verdienste en Ereleden).


Artikel 2                  Lidmaatschap

 

2.1 Met een eerste handmatige betaling, van het door de studievereniging bepaalde bedrag, door de student, machtigt laatstgenoemde de studievereniging Dices om doorlopend het abonnementsgeld te incasseren gedurende het lidmaatschap.

2.2 Het lidmaatschap van Studievereniging Dices wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd totdat het rechtsgeldig wordt beëindigd conform het bepaalde in artikel  6 statuten.

2.3 De contributie is als volgt vastgesteld:

a. De deeltijd- en monoleden zijn een contributie verschuldigd van 15 euro per collegejaar;

b. Alumnileden zijn een contributie verschuldigd van 10 euro per collegejaar;

c. Medewerkers zijn een contributie verschuldigd van 10 euro per collegejaar;

d. Leden van Verdienste en Ereleden betalen voor dit lidmaatschap geen contributie. Indien een lid van Verdienste ook een ander lidmaatschap bij Dices heeft, dient deze daar wel voor te betalen.Artikel 3                  De Algemene Leden Vergadering (ALV)

3.1 De gang van zaken tijdens de ALV (zie stat. art. 11, 12, 13, 14 en 15)

a. Op de agenda van een ALV dienen ten minste de volgende punten te zijn opgenomen: opening, mededelingen, vaststelling agenda, notulen vorige ALV, ingekomen stukken Raad van Advies, wat verder ter tafel komt (W.V.t.T.K.), rondvraag en sluiting.

b. Het bestuur zorgt ervoor dat er ter ALV een agenda voorhanden is.

c. In de ALV dient door de bestuursleden te worden vermeld welke leden uit de commissies afgetreden zijn en welke leden tot commissies toegetreden zijn sinds de laatste ALV.

d. Moties kunnen op en/of voor een ALV worden ingediend en worden behandeld op de agenda waar de voorzitter van de ALV dit het beste acht.

e. Voorafgaand aan een stemming dient de voorzitter van de ALV de verschillende opties waarop gestemd kan worden voor te leggen aan de ALV en zich ervan te vergewissen dat deze begrepen zijn. Tevens dient de voorzitter van de ALV expliciet te benoemen waarover gestemd gaat worden.

f. Voor alle stemmingen, uitgezonderd over twee of meer personen, gelden de volgende stemopties: voor, neutraal, tegen en onthouding van stemmen.

1. Het effect van een meerderheid van stemmen voor betekent een aanname van het voorstel

2. Het effect van een meerderheid van stemmen tegen betekent een volledige verwerping van het voorstel.

3. Indien een stemuitslag zodanig is dat er zowel geen meerderheid van stemmen voor als tegen wordt bereikt, wordt het voorstel voorlopig verworpen.

4. Een neutrale stem is niet voor of tegen het voorstel, maar kan worden uitgebracht om de uitslag extra kracht bij te zetten, ongeacht de uitslag zelf. De neutrale stem telt als een verkapte stem tegen het voorstel.

5. Bij onthouding van stemmen worden de desbetreffende stemmen niet meegenomen in de telling van het totale aantal stemmen.

g. Voor een stemming tussen twee of meer personen geldt dat de stemopties zijn: voor één der personen, tegen alle personen, neutraal of onthouding van stemmen. Indien geen van de personen een meerderheid van stemmen heeft verkregen, wordt er een herstemming gehouden; bij een stemming tussen meer dan twee personen treedt wederom een herstemming in werking. Er geldt dat, indien er meer dan twee personen door middel van hun stemtotaal aanspraak kunnen maken op de eerste of tweede plaats in de stemuitslag, er een tussenstemming zal plaatsvinden met deze personen. Op deze tussenstemming zijn dezelfde bepalingen van toepassing als op een stemming tussen meer dan twee personen.

h. Wanneer iemand een punt van orde heeft, onderbreekt dit de ALV en dient dit punt onmiddellijk in behandeling genomen te worden. Een punt van orde kan alleen procedurele zaken betreffen.

i. Indien een motie van treurnis, afkeuring, of wantrouwen tijdens een ALV wordt ingediend, moet worden overgegaan tot een pauze, waarin de geadresseerde zich kan voorbereiden op de afhandeling van de motie. Na het indienen van deze motie mogen geen nieuwe machtigingen voor de stemming over de motie worden ingediend. Een motie wordt aangenomen als er een twee derde meerderheid van stemmen wordt bereikt.

1. Bij een motie van treurnis spreekt de indiener zijn of haar teleurstelling over iets uit, zonder blijk van gebrek aan vertrouwen of diens bekwaamheid. Een motie van treurnis heeft geen consequenties.

2. Een motie van afkeuring is een zwaardere vorm van een motie van treurnis. De indiener veroordeelt het beleid van een bestuurslid en het betreft hierbij de vertrouwenskwestie. De motie van afkeuring heeft geen consequenties.

3. Een motie van wantrouwen wordt uitgesproken wanneer er geen vertrouwen meer is in het bestuurslid. Hieraan worden consequenties verbonden, dit betekent dat het bestuurslid moet aftreden.

3.2 AV-(vice)voorzitter:

            Aanstelling van de ALV-(vice)voorzitter

a.       Het bestuur dient jaarlijks een aankondiging te doen aan de leden, waarin het melding maakt van de ALV-(vice)voorzitter vacature. Het huidige bestuur draagt een nieuwe ALV-(vicevoorzitter) voor, daarnaast kunnen kandidaten voorgedragen worden door de ALV. In de ALV waarin de ALV-(vice)voorzitter wordt geïnstalleerd, wordt over de kandidaten gestemd. De door het bestuur voorgedragen kandidaat dient minimaal vijf werkdagen voor aanvang van de ALV bekend te zijn.

Wanneer meer dan de helft van de ALV voor stemt zal de nieuwe ALV-(vice)voorzitter benoemd worden.

b.      De ALV-(vice)voorzitter moet bij elke vergadering van te voren melden dat hij/zij onpartijdig is. Als men aan de onpartijdigheid twijfelt zal het betreffende punt worden voorgezeten door iemand anders, die wordt aangewezen door de ALV.  

3.3 De ALV-(vice)voorzitter kan gedéchargeerd worden:

1. Indien de ALV-(vice)voorzitter zijn/haar ontslag indient;

2. Door de ALV als hij/zij de hem/haar toebedeelde taak niet naar behoren uitvoert. Dit kan aangedragen worden tijdens de ALV door middel van een motie, agendapunt of W.V.t.T.K. Voor decharge van de ALV-(vice)voorzitter dient een meerderheid van twee derde van de ALV voor te stemmen.


Artikel 4                  Het bestuur

4.1 Algemeen

Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen (stat. art. 8) Tevens heeft het bestuur de mogelijkheid om een vice-voorzitter en een vice-secretaris aan te stellen. Overige functies worden door het bestuur ingevuld en verdeeld, zoals beschreven in het verenigingsbeleid verenigingsbeleid

Het bestuur is verantwoordelijk voor:

a.       Het nastreven van de in de statuten genoemde doelstellingen (stat. art. 2);

b.      Het voeren van het verenigingsbeleid, zoals goedgekeurd door de ALV;

c.       De meerjarenplannen

4.2 Bestuursbepalingen

a. Rechten bestuursleden: Een bestuurslid is actief lid, zolang zijn of haar bestuurslidmaatschap duurt. 


b. Samenstelling, duur, doelstelling en plichten bestuursleden, zie stat. art. 8, 9, 10, 11 en 12


4.3  Bestuurstaken 


Alle leden van het bestuur zijn verantwoordelijk voor de taken zoals beschreven in het verenigingsbeleid, dat goedgekeurd is door de ALV. Indien geen nieuw verenigingsbeleid goedgekeurd is door de ALV, blijft het laatst ingestemde verenigingsbeleid van kracht.

4.4 Toetreding tot het bestuur

Het huidige bestuur dient een aankondiging te doen aan de leden, waarin het melding maakt van de bestuursvacatures. Het huidige bestuur draagt een nieuw bestuur voor, daarnaast kunnen kandidaten voorgedragen worden door de ALV. De door het bestuur voorgedragen kandidaten dienen minimaal twee weken voor de desbetreffende ALV aan de leden bekend te zijn. De ALV benoemt de nieuwe bestuursleden met een absolute meerderheid van twee derde van de stemmen.

4.5 Aftreden van het bestuur

Bestuursleden zijn verantwoordelijk voor het verenigingsbeleid vanaf hun installatie tot hun decharge.
Als de aftredende bestuursleden hun taken, zoals omschreven in het verenigingsbeleid, niet volbracht hebben moet daar bij de eindevaluatie A.V. melding van worden gemaakt. Tevens moet bij deze A.V. melding gemaakt worden van het banksaldo op dat moment en de inhoud van de kas op dat moment. Indien een bestuurslid gedurende het bestuursjaar aangeeft zijn/haar functie neer te willen leggen, dient dit binnen 5 werkdagen aan de leden gecommuniceerd te worden door het bestuur of indien het bestuur daar niet tot in staat is, de Raad van Advies. Vanaf het moment dat dit aan de leden bekend is gemaakt zal het desbetreffende bestuurslid worden beschouwd als non-actief bestuurslid. Bij de eerstvolgende A.V. wordt het desbetreffende bestuurslid gedechargeerd

Artikel 5                 Commissies

5.1 Algemeen

Een commissie:

a. Is een orgaan met een specifieke doelstelling, binnen de doelstellingen van de vereniging (stat. art. 2) wordt ingesteld door het bestuur;

b. Is onderworpen aan de Commissiebepalingen (zie H.R. art. 5.2.).

Voor een commissie geldt vervolgens dat:

a.       Zij een jaarbegroting aan de penningmeester van het bestuur presenteert; na goedkeuring van deze kan de commissie activiteiten gaan uitvoeren.

b. Zij financieel rekening en verantwoording verschuldigd is aan de penningmeester van het bestuur.  

5.2 Commissiebepalingen

a. Rechten commissieleden:

1. Een commissielid is actief lid, zolang zijn of haar commissielidmaatschap duurt.

b. Plichten commissieleden:

            1. Aan het begin van het commissiejaar wordt een begroting gemaakt. Aan het eind van het commissiejaar dient er een algemeen en compleet eind- en realisatieverslag te worden ingeleverd.

2. Overige plichten worden gespecificeerd in het verenigingsbeleid.

c. Duur en samenstelling:

1. Tenzij anders vermeldt in het verenigingsbeleid, is de duur van een commissielidmaatschap één jaar en bestaat de samenstelling van een commissie uit minimaal drie.

2. De commissie bevat ten minste de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester. De overige functies worden genoemd in het verenigingsbeleid.

d. Doelstellingen:

1. Doelstellingen van commissies worden beschreven in het verenigingsbeleid.

5.3 Toetreding tot een commissie

Bij vacatures in commissies geldt:

Procedure 1:

-          Er komt minimaal vijf werkdagen een intekenlijst bij de verenigingsruimte te hangen, waarop leden zich kandidaat kunnen stellen voor de vrijgekomen plek;

-          De kandidaten worden benaderd door het bestuur;

-          Het bestuur stemt een kandidaat in; deze wordt commissielid;

-          Indien een kandidaat is afgewezen kan deze van procedure 2 gebruik maken.

Procedure 2:

-          Kandidaten die het oneens zijn met de uitslag kunnen hun beklag doen bij het bestuur;

-          Het bestuur gaat in overleg met de commissie en de afgewezen kandidaat; indien het bestuur er niet in slaagt de afgewezen kandidaat te overtuigen van correcte werkwijze van het bestuur treedt automatisch procedure 3 in werking.

Procedure 3:

-          Het bestuur is verplicht de afgewezen kandidaat erop te wijzen dat de persoon in de eerstvolgende ALV zijn beklag mag doen. De ALV kan dan het besluit van het bestuur terugdraaien.

N.B. De kandidaten moeten bij afwijzing van het bestaan van de procedure 2 en 3 op de hoogte worden gebracht.

5.4 Décharge uit een commissie:

Een commissielid kan worden gedechargeerd:

a.       Indien het lidmaatschap van het lid eindigt;

b.      Indien het commissielid zijn/haar ontslag indient;

c.       Indien het bestuur het commissielid uit de commissie ontslaat wanneer het commissielid zijn toebedeelde taak niet goed uitvoert;

d.      Door de ALV: als het commissielid de hem/haar toebedeelde taak niet goed uitvoert.


Artikel 6                 Huisregels

a.       Activiteiten in naam van de vereniging mogen alleen uitgevoerd worden door commissies, bestuur of ALV, tenzij een activiteit van een derde goedgekeurd is door het bestuur of de ALV.

b.       Onder ingeschreven staan bij de Hanzehogeschool Groningen voor de studie Logopedie, zoals beschreven in stat. art. 3,  wordt iedereen verstaan die ingeschreven staat voor vakken van de opleiding Logopedie bij de Hanzehogeschool Groningen.

c.       Lidmaatschap loopt van september tot september.

d.      ‘Lidmaatschap dient vóór 1 augustus van het lidmaatschapsjaar schriftelijk te worden opgezegd bij het bestuur. Voor het moment van uitschrijving wordt een opzegtermijn van 1 maand in acht genomen.’

e.       Begrotingen van commissies moeten budgettair neutraal zijn, tenzij toestemming wordt verleend door de penningmeester van het bestuur om hiervan af te wijken.

f.        Actieve leden hebben dezelfde rechten als gewone leden. Tevens hebben zij recht op de activiteiten die speciaal voor actieve leden georganiseerd worden. Deze activiteiten dienen als zodanig goedgekeurd te worden door de ALV. Verder hebben actieve leden recht op de zaken die met het verenigingsbeleid zijn goedgekeurd door de ALV.

g.       Een geschorst lid verliest alle lidmaatschapsrechten.

h.      De vereniging zal zich onthouden van sponsoring door politieke partijen, politiek getinte en/of religieuze instanties.

 

Artikel 7                 Wijziging Huishoudelijk Reglement

7.1 Wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan slechts plaatsvinden door een besluit van de ALV, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het Huishoudelijk Reglement zal worden voorgesteld. Deze voorgenoemde bepaling is niet van toepassing als een zodanig aantal stemgerechtigden op de ALV aanwezig is als gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het aantal stemmen dat in een voltallige ALV kan worden uitgebracht en geen van hen zich tegen besluitvorming verzet.

7.2. Zij, die de oproeping tot de ALV ter behandeling van een voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement hebben gedaan, moeten ten minste vijf werkdagen voor aanvang van de ALV een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de ALV werd gehouden.


Onze sponsoren